Download Provisionally Yours Author Antanas Šileika – downloading–books.run

Provisionally Yours After The Collapse Of Czarist Russia, Former White Counterintelligence Office Justas Adamonis Returns To His Hometown In A Fragment Of The Shattered Empire, Not Entirely Sure What He Ll Find His Parents Are Dead, He Hasn T Seen His Sister Since She Was A Teenager, And Kaunas Has Become The Political Center Of The Emerging State Of Lithuania He S Barely Off The Train When He S Recruited Back Into Service, This Time For The Nascent Government Eager To Secure His Loyalty And Vast Experience Though The Administration May Be New, Its Problems Are Familiar, And Adamonis Quickly Finds Himself Ensnared In A Dangerous Web Of Political Corruption And Personal Betrayal

Download Provisionally Yours Author Antanas Šileika – downloading–books.run
 • Kindle Edition
 • 272 pages
 • Provisionally Yours
 • Antanas Šileika
 • 16 September 2019

You May Also Like

About the Author: Antanas Šileika

Antanas Sileika Antanas ileika is a Canadian novelist and critic of Lithuanian born parents.After completing an English degree at the University of Toronto, he moved to Paris for two years and there married his wife, Snaige Sileika n e Valiunas , an art student at the Ecole des Beaux Arts While in Paris, he studied French, taught English in Versailles, and worked as part of the editorial coll

10 thoughts on “Provisionally Yours

 1. says:

  Breaking news Pirma pa intis su ileika Tikrai ne paskutin nip romanas, veiksmas vyksta tarpukario Kaune kaime, Klaip doje , LT valgyboje, pagrindinis persona as pagal real valgybinink Jon Budr sukurtas Bondas Justas Adamonis Persiskaito per por vakar , greitai ir neprailgsta.Neskai iau nei ileikos Pogrind io , nei Bingo prane jo , nesitik jau labai daug gal d l to malonumas dar i augo Skaitydama vis prisimindavau Tapino dvitom ir ypa Maro dien , kur veiksmas atseit nors nelabai vyksta Kaune t y net visose 2 Kauno vietose , ir dar labiau av jausi tuo, kaip puikiai ileika parod tarpukarin Kaun vairi sluoksni populiacij taip pat ir nuostabiai gyv bom iuk Jonel , kuris iem vasar vaik to su smirdan iais kailiniais , madas, topografij su bi kiu architekt ros vis band iau atsekti, ar gyvenu ma daug t pus , kur pagrindinio persona o sesuo Angel , ar ne Ir ileika su ia knyga padar tai, k kaip ir band , bet ka kur pusiaukel j sustojo Tapinas paimti LT istorij kaip med iag , veik jus ir veik jas kaip persona us ir d ti visa tai kok nors anrin siu et Pas Tapin mano skoniui buvo daugoka patoso, namedroppingo, viskas suplakta viena ant kalno iurlionis, pakaln j emait itoj knygoj viskas atrodo organi ka ir smagu.Patiko 1 Kokybi kas D eimso Bondo pasti as su vietiniais veik jais S saj su Bondu ileika neslepia ir pats apie jas pasakoja autoriaus odyje, o man ia avinga tai, kad visame bondi kame siu ete kuriam iki visi ko analogo tr ksta gal tik Bondo gimmick ir gadget , bet visi pad j jai, fatali kos moterys check veikian i nip , valgybinink ir kari prototipai real s istoriniai asmenys Gal i skyrus moteris, kurios, kaip ir bondiadoje, turi nu kokias 3 funkcijas pad j ja, glob ja, meilu Pati prad ia, kur imituojamas net erloki kas kal i ie kojimas, i vis malonumas.2 Aplinka, istorija Greta avingo tarpukarinio Kauno Klaip dos kra to trumpo pasirodymo gale , man per vis knyg buvo nelaukta ir smagu, kaip, ra ant apie sujautr jus , nacionalizmo smarkiai persmelkt laikotarp , tekstas sugeba i likti toks ramus ir net tarsi be alis Ai ku, lenkai ia vis dar evil, rusai jau tartini, vokie iai ir pranc zai prie ai Bet visi jie ne kokie nors egzistenciniai prie ai, kurie grasina pa iai tavo esmei, o tiesiog pagalius ratus kai iojantys kaimynai Buvo smagu skaityti taip para yt tekst , ypa kai tarpukaris paskutiniu metu ne tik estetinio feti o objektas, bet ir ka koks i auk tintas vertybi , tobulybi koncentratas, kaip kad LDK yra Kuolio partijai.Ma iau patiko 1 Moter persona ai 2 Intriga Kai kas yra jau taip nusp jama, kad bi ki kan ia skaityt Paskui paai k ja, kad ir Adamonis visk atsp jo neb t Bondas , tas parodyta labai gra iai ir truput reabilituoja vis kan i U knisa skaityti, kai pergudrauji pagrindin supersmart heroj , skaitant norisi visada b ti tokiu truput Vatsonu ne iki galo pagaunan iu, visada amazed, visada delighted.Nesinori abloni kai galvoti, bet gal i ties visoki jautrum , i auk tinim ir slapt moral i vengti pavyksta tada, kai tai pernelyg neveikia tavo iuo atveju ileikos tapatyb s Gal tik tada pavyksta neskausmingai sukurti ger , smag pops , be joki pasl pt egzistencini dugn O LT istorija kaip gero popso objektas jau auk ta klas , i like.

 2. says:

  I don t think this was the book that suited to my reading mood right now it was good, it stayed at this slow and sparse pace, but overall, I don t think this was well suited to a kind of summer time read which would better fit my mood right now There s no brisk paced plot in here, just one of those slower and quieter kinds of stories.

 3. says:

  Ne inau kaip vertinti Trys vaig d s atrodo per ma ai, o keturios per dosnuAp valga

 4. says:

  Antan ileik , kaip ra ytoj , atradau praeitais metais, perskai iusi jo k rin Basakojis bingo prane jas , kuris iemet ir laim jo geriausios 2018 met knygos vard suaugusi j prozos kategorijoje V liau perskai iau ir jo Pirkiniai i simok tinai Nors lietuvi autori literat r renkuosi itin atsargiai, ta iau A ileika yra vienas tarp mano m gstamiausi Nesakau, kad jis tapo tuo favoritu d l i dviej perskaityt k rini , bet vis pirma d l to, kad ra o labai gyvenimi kai ir tikinamai apie i eivi gyvenim u Atlanto, ra o labai stilingai ir tuo pa iu sarkasti kai, ra o jautriai, bet ir nestokojant humoro Tod l manau, kad tai ir yra tikroji literat ra, kurioje galima rasti visko Ir tai dar viena autoriaus knyga, kuri nugul mano knyg lentyn su pa adu, kad b tinai sigysiu ir kitas knygas i atrodo visi kai kitokia, nes ia jau ne gyvenimas u Atlanto, o gyvenimas ia, Lietuvoje, tuometin je laikinojoje sostin je Kaune Skambi knygos antra t skelbia, kad ia k nyta tarpukario Lietuva su nipais, u drausta meile, stipriomis moterimis, nevilt puolusiais vyrais ir subtiliu humoru Tod l, man, detektyv ir nip gerb jai tai buvo gardus k snelis kaip tik iuo metu gyvenan iai Kaune Jau vien ger laik ad jo tai, kad pirmuose puslapiuose pasakojama apie tai, kaip Justas Adamonis, buv s caro armijos kontr valgybos agentas, sugr ta laikin ja sostine tapus Kaun O ia ir prasideda lietuvi kojo D eimso Bondo versija su daugybe niuans ir peripetij inot, kas domiausia iame romane per daug nepasakojant pa io siu eto Ogi tai, kad romanas tarsi kelioni gidas, kuris tave ved ioja Kauno miesto gatv mis, skersgatviais, ymi ja Laisv s al ja Ta iau pagrindinis veiksmas vyksta Metropolio ir Versalio viduje Einant iandien pro iuos ymius statinius net nesusim stai, kad anuomet ia oko i sipus iusios poros, kavin se aisdami biliard svarb s asmenys sprend alies ateit , tamsiausiose miesto gatv se m avo skryb l ti e liai, meil mai si su apgavyste ir pavydu, o moni gyvenimus keit lemtingi pasirinkimai Tokia tat buvo tarpukario Lietuva Prie viso ito dar prisideda ir Justas Adamonis, kurio kovinga dvasia ir noras pad ti sustipr ti savo aliai Jis toks gero b do mogus, norintis visiems tikti ar patikti, ar juo labiau sp ti d l gresian io pavojaus Skaitydama k rin , jau iau tikr , apra yt tuometinio Kauno gyvenim , kuriame knib d te knib d jo u sienio nipai, korupcija, vyko pavojingos operacijos, mogi kosios dramos Visus iuos vykius labai gra iai apjungia lygiagre iai einanti meil s linija, kurioje netr ksta i davys i ir paslap i Man tai primin Didysis Getsbis lietuvi k versij , kuri labiau tikrovi kesn be to prabangos spindesio, daugyb s blizgu i ir glam ro, bet nenusileid ianti pastarajam Labai gra u, kad autorius savo knyg suguld savoti k Kauno miesto tipa , vyravus tarpukaryje Viskas taip tikinimai pavaizduota, kad atrodo skai iau real lietuvi k nip roman Tod l, kas lankysit s Kaune, b tinai praeikite pro Metropol ir pakelkite galv vir jo ten, galb t tame bok telyje, i vysite akylas nipo akis, stebin ias jus O kas pamir ite t padaryti, tai perskaitykite stiling ir ry k m s alies metra t P S A Jus stebiu.

 5. says:

  LAIKINAI J S tai toks pagaulus, domus, intriguojantis, charizmati kas k rinys, kaip ir pats k rinio autorius ANTANAS ILEIKA Intriga jau iama nuolatos Sud tinga paleisti knyg i rank , k jau kalb ti apie m ginim u siimti kita veikla Toks lengvas ir intriguojantis trileris, D eimso Bondo atspindys lietuvi koje literat roje Veiksmas vyksta gretai, metai b ga Vietomis vaizdas labai kinematografi kas Matyt, kad jau sivaizdavau televizijos serial.Pagrindinis veik jas tai teisingumo siekiantis herojus Jo moralin s nuostatos i lieka tvirtos, neleid ia jam nukrypti nuo teisingo kelio Jis mylintis, gerbiantis ir irdyje Didis Patriotas Kiti j supantys veik jai i siskiria savo unikaliomis ir tvirtomis savyb mis Sesuo, tikra eimos idinio glob ja ir serg toja, negailinti kand i pastab ir sarkazmo Jo pagalbininkai patik tiniai, i tikimi kaip kar i gyven broliai Sekretor , atliekia kiek daugiau nei jai yra derama tikra de inioji ranka Visi jie tarsi vanduo taip labai reikalingi sausumoje esan iam med iui.Kelios vietos suerzindavo Vyras karts nuo karto nelieka abejingas moters pavidalui ir koketi kumui Tuomet jis tampa labai naivus ir patiklus, o tai vietomis gali su lugdyti ilgai brandint plan , neleisti pasiekti u sibr t tiksl O taip norisi, kad blogiuk b t ma iau. Ra ytojo, vert jo ir likusios komandos derm d iugino skait si lyg per sviest Autorius nukreipia d mes lietuvi kas, autenti kas detales Nema ai d mesio skiria Kauno, Klaip dos miestams Visa tai pasidengia istoriniu kontekstu, ap velgiamas trapus Lietuvai laikotarpis Ne veltui istorijos pabaigoje yra autoriaus odis Jis paliko inut ir daugelio dalyk paai kinimus, nuorodas, kod l taip, kod l ne kitaip, kas j kv p , kod l Pinig l ir pan Detal s yra svarbios.Rekomenduoju lengv trileri nip roman m g jams, lietuvi kos literat ros puosel tojams, autoriaus asmenyb pa stantiems, atostogas planuojantiems Pasakojimas, kuris kv ptas tikr vyki Lietuvos tarpukario metu.Proga pasidalinti, kad ANTANAS ILEIKA 2018 met geriausios knygos Basakojis bingo prane jas suaugusiems autorius Sveikinimai Jam ir visai literat r m gstan iai bendruomenei

 6. says:

  Gal pernelyg daug tik jausi Pernai to paties autoriaus Basakojis bingo prane jas tapo met knyga, i buvo pristatoma kaip lietuvi kas tarpukario D eimsas Bondas Kas gal t b ti blogai Ko gera knyga, kurios herojaus prototipas Klaip dos sukilimui vadovav s Jonas Budrys fantastikos m g jams puikiai inomo garsiausio pasaulyje lietuvio fantasto Algio Budrio t vas , kurios veiksmas sukasi laikinosios sostin s r b besimatuojan io Kauno gatvel se ar garsiuosiuose Versalyje bei Metropolyje , kur savus nip aidimus naujai gimusioje alyje aid ia rusai ir lenkai Ko gera, tokia knyga gal jo tapti lietuvi k D eimsu Bondu Bet Bondas tai ne tik daili sekretor Monneypenny ioje knygoje panel Pinig l Bondas tai dar ir veiksmas O mums vietoj agento su licencija udyti paki a klerk.Paskutiniam tre daly reikalai pasitaiso, bet ir v l tarsi nuslystama pavir iumi Ir prasig rusiam ir likimo spraustam kamp tre ios eil s veik jui Pranai iui jauti daugiau u uojautos, nei Bondui Justui Adamoniui.Kalba irgi tokia nepra matni Sausoka Gal tai vertimo b da, gal autoriaus.Trys i penki Ir dar citata Gal j s pad sit i spr st m sl Paskui ap iurusiame miegamajame vagone Adamon ap auk bur ujumi, jis past m akipl , is nei silaik ir Adamonio akyse parkrito po traukinio ratais Vis dar suku galv kaip galima parkristi po traukinio ratais miegamajame vagone

 7. says:

  It s gentle historical novel than political thriller, but it s just my kind of historical novel exploring a corner of my European background with great skill, while still managing to tell an engaging, emotional story that doesn t get too maudlin The conclusion is surprisingly abrupt, but I appreciated the sudden jolt to my senses.

 8. says:

  Antanas Sileika s PROVISIONALLY YOURS tells both the sad and thrilling story of how it felt to be alive in the time between the world wars in Eastern Europe, a time when all the choices seemed bad and many, indeed, led to deadly outcomes The book is a thriller and a love story both, but it is also a story rich in historic detail It is a great read and a great achievement.

 9. says:

  Interesting historical novel based on real history It takes place in Luthuania in the early 1920 s, at a time when the USSR thought it might incorporate the country, half of it was the property of France, and the other half was coveted by Germany.

 10. says:

  Intriguing and well written The plot cleaverly woven, like the characters.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *